Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma (turpmāk – Paziņojums) iesniegšanu Datu valsts inspekcijai, nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 33.pants.
Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms Datu valsts inspekcijai iesniedz datu pārzinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis (turpmāk- Pārzinis).
Pārzinis, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv infrastruktūru autorizācijai, aizpilda Paziņojumu tiešsaistē izmantojot funkcionalitāti “SĀKT FORMAS AIZPILDĪŠANU ŠEIT” un iesniedz Datu valsts inspekcijai.
Paziņojuma formu bez autorizācijas portālā latvija.lv iespējams lejupielādēt arī MS EXCEL formātā. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu formu augšupielādē un iesniedz Datu valsts inspekcijai ar funkcionalitāti “IESNIEGT PAZIŅOJUMU vai nosūta uz Datu valsts inspekcijas oficiālo e-pasta adresi pasts@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”.
Lejupielādēt MS Excel paziņojuma formu
Nospiežot pogu, paziņojums tiek nosūtīts Datu valsts inspekcijas e-pasta adresi DBN@dvi.gov.lv pie nosacījuma, ka lietotājs iepriekš ir augšupielādējis MS Excel failu, nospiežot pogu “Augšupielādēt MS Excel paziņojuma formu”
?